Hirviohjesääntö

Liedakkalan Metsämiehet ry:n Hirvijahtiohjesääntö, 7/2023. Voimassa toistaiseksi.


1 & Hirvijahtiin voi osallistua vain seuran jäsenoikeudet omaava henkilö, joka
on ollut 2 vuotta metsästysseuran jäsen.(ei koeajalla) Lisäksi hänen tulee
tuntea Liedakkalan Metsämiehet Ry:n metsästysalueet ja osata kulkea seuran
alueella. Hirviseurue voi ottaa vieraan vieraskortilla (10€/päivä )
hirvijahtiin, Vieraskortti ei oikeuta jäsen- eikä saalisoikeuksiin.
Vieraan tulosta ilmoitus ennen jahtiin menoa jahtivoudille.


2 & Hirvijahtiin osallistujalla tulee olla voimassa metsästyskortti ja
hirvenammuntaan oikeuttava ampumakoe, sekä metsästyslain ja – asetusten
mukaiset hirvieläinten metsästykseen ampujana osallistujan edellyttämät
aseet ja muut metsästysvarusteet.


3 & Hirvijahtiin osallistujan on käytävä vuosittain ampumaradalla
harjaannuttamassa ampumataitoa tai annettava tarvittaessa siitä näyttö.


4 & Seura voi määrätä hirvijahtiin osallistumisen ehdoksi kaikille
ilmoittautuneille tasapuolisesti seuran toimintaan kuuluvia tehtäviä sekä
talkootöitä. Mikäli jäsen ei ole osallistunut annettuihin tehtäviin tai talkoisiin
ei hänellä ole oikeutta hirvijahtiin.


5 & Seura hakee hirviluvat tai osallistuu yhteishakuun johtokunnan
päätöksellä ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin
allekirjoituksella. Seura osallistuu yhteishaun kokouksiin. Vuosittaisessa
kesäkokouksen jälkeen pidettävässä hirvikokouksessa päätetään jahtiin
osallistujista, jahtiporukoista sekä johtajista ja varajohtajista. Lisäksi voidaan
päättää metsästettävien hirvien lukumäärästä, sukupuolesta tai muusta seuran
kannalta oleellisen tärkeästä asiasta.


6 & Metsästyksen johtajat huolehtivat, että metsästyksessä noudatetaan
hirvijahtiohjesääntöä ja tasavertaisuusperiaatetta ellei ole muuta erityistä
syytä menetellä toisin. Johtajalla on metsästyslain mukaiset toiminta- ja
valvontaoikeudet samoin hänen määräämillään varajohtajilla, jotka toimivat
nimetyllä alueella oman ryhmänsä johtajina johtajan vastuulla.


7 & Rankaisutoimenpiteisiin johtaneet rikkomukset on johtajan tuotava seuran
muiden hirvijohtajien ja jahtivoudin tietoon tai käsiteltäväksi. Seuran
johtokunta voi määrätä rangaistuksena 1-2 vuoden metsästyskiellon.


8 & Hirvenmetsästykseen osallistuja voi osallistua erikseen ns. perushirvien ja
myöhemmin päätettävien pankkihirvien metsästykseen, joista maksut kerätään
erikseen ennen ko. jahdin aloittamista. Virallisia jahti päiviä on viikoittain 1;
lauantai tai sunnuntai. Jahtiporukan niin sopiessa voidaan jahtipäivä korvata
arkipäivällä tai rahalla (20€/pv/2023) hirviseurueelle. Hirvijahti katsotaan
alkaneeksi siitä, kun jäsen on osallistunut jahtiin yhden päivän. Työeste ja
sairaus ovat hyväksyttäviä poissaoloja.
Ennen aloitusta saatuihin kaatoihin ei jäsenellä ole oikeutta liha osuuksiin.
Poissaolot sovittava metsästyksen johtajan kanssa.


9 & Ilman lupaa poissaolleella ei ole syntynyt jako-osaa kaadettuihin hirviin.
Ennen jakoa voidaan lihaosuudella tai poissaolo rahoilla korvata porukan
hirvien metsästä noudossa syntyneitä kone- tai muita kaadettujen eläinten
metsästykseen liittyviä kuluja.


10 & Hirven kaatajalle kuuluu pää, sisäelimet jaetaan tasan kaatojahdissa mukana
olleiden kesken. Mikäli ampuja on vieraskortillinen voi hän lunastaa
ampumansa hirvenpään 200 €. Hirvien perkuujätteet kuuluvat ensisijaisesti
jahdissa mukana olleille koirille. Hirvien taljat kuuluvat seuralle. Hirviseurue
päättää enemmistön päätöksellä lihanjaosta ennen jahtia.


11 & Hirvijahdeissa pyritään käyttämään ensisijaisesti hirvijahtiin tarkoitettuja
jahtiporukan jäsenten koiria. Jahdin alkuaikana mahdollisimman
tasapuolisesti, tarvittaessa noudatetaan vuorotteluperiaatetta.


12 & Passipaikoissa, miesajoissa, hirvien käsittelyissä sekä jahtiin liittyvissä muissa
töissä on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, ellei asioista ole sovittu
ennalta huomioiden jahtiporukan jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet tai
rajoitteet.


13 & Hirvijahtiin osallistujan on lisäksi noudatettava aina johtajan erikseen antamia
ohjeita ja johtajan valtuuttaman varajohtajan ohjeita, hänen toimiessa erillisen
passiporukan johtajana sekä kirjallisia jahtiohjeita. Kiistatilanteissa
metsästyksen johtaja / varajohtaja ratkaisee tilanteen. Jahtivouti viimekädessä
päättää ratkaisusta.